Make your own free website on Tripod.com

  ประกาศผลการสอบแข่งขัน  ข้าราชการรัฐสภา
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับ 1 (ภาคความรู้ความหมาะสมกับตำแหน่ง)
  หน่วยที่ 1
  หน่วยที่ 2
  หน่วยที่ 3
  หน่วยที่ 4
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับ 2 (ภาคความรู้ความหมาะสมกับตำแหน่ง)
  หน่วยที่ 5
  หน่วยที่ 6
  หน่วยที่ 7
  หน่วยที่ 8
  หน่วยที่ 9
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับ 3 (ภาคความรู้ความหมาะสมกับตำแหน่ง)
  หน่วยที่ 10
  หน่วยที่ 11
  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  แผนผังรัฐสภา
  รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ