Make your own free website on Tripod.com
Hot job News Online

ชื่อบริษัท

รายละเอียด

ติดต่อ

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

รับลูกจ้างชั่วคราว ณ.ศูนย์ศิลปชีพบางไทร 185 อัตรา

ศูนย์ศิลปชีพบางไทร สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ถึง 31 สค 45

บริษัท

วันที่

ตำแหน่ง

เพศ

วุฒิ

อายุ

สาขา

สาขาTJL

ประสบการณ์

จังหวัด

จำนวน

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

เจ้าหน้าที่พัศดุ

ช/ญ

ปวช

 

พาณิชยการ

04 เศษฐศาสตร์ บัญชี บริหาร

 

 

1

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

คนงานทั้วไป

ช/ญ

ไม่จำกัด

 

 

 

 

 

80

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด

ช/ญ

ปวช

 

พาณิชยการ

04 เศษฐศาสตร์ บัญชี บริหาร

 

 

1

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ช/ญ

ปวช

 

พาณิชยการ

04 เศษฐศาสตร์ บัญชี บริหาร

 

 

3

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

พนักงานการเกษตร

ช/ญ

ปวส

 

การเกษตร

01 เกี่ยวกับการเกษตร

 

 

1

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

ช/ญ

ป.ตรี

 

ทุกสาขา

00 ไม่มีสาขา

 

 

3

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

คนงานเกษตร

ช/ญ

ไม่จำกัด

 

 

00 ไม่มีสาขา

 

 

20

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

ยาม

ช/ญ

ไม่จำกัด

 

 

00 ไม่มีสาขา

 

 

26

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

นักการภารโรง

ช/ญ

ไม่จำกัด

 

 

00 ไม่มีสาขา

 

 

6

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

คนงานเกษตร

ช/ญ

ไม่จำกัด

 

 

00 ไม่มีสาขา

 

 

42

สำนักงานาการปฏิรูปที่ดิน(อยุธยา)

26/8/02

เจ้าหน้าการเงินาและบัญชี

ช/ญ

ปวช

 

พาณิชยการ

04 เศษฐศาสตร์ บัญชี บริหาร

 

 

1

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

26/8/02

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ช/ญ

ป.ตรี

 

คอมพิวเตอร์

02 คอมพิวเตอร์/สารสนเทศ

สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ปทุมธานี

1

 

 

 go to top